SITUATII DE URGENTA

Consultanta PSI, conform Ordinul MAI 106/2007

Activităţi de prevenire şi protecţie desfăşurate :

- dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privindapararea impotriva incendiilor

- instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;

- dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

- dispozitie privind organizarea instruirii personalului; dispozitie de constituire aserviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciuprivat pentru situatii de urgenta

- dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate laincendiu

- reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea,transportul si depozitarea substantelor periculoase

- conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;

- dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;

- masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;

- intocmirea Planului de evacuare a bunurilor si persoanelor

- intocmirea Planului de organizare a apararii impotriva incendiilor pe loc de munca

LEGEA Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Art. 19 Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale

a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2500 lei la 5.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 19, pct. a.

g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2500lei încălcarea dispoziţiilor art. 19, pct. g.